Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

KOMFAST är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet. Kontaktuppgifter till KOMFAST finns på hemsidan.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål; adressera påminnelse och eventuella inkassokrav av obetalda kontrollavgifter.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen

Vid intresseavvägning då en kontrollavgift har utfärdats pga att ditt fordon eller fordon som tillhör ditt företag, för vilket du är representant, har uppställts i strid mot gällande regler samt om denna kontrollavgift inte betalats i tid. Av den anledningen finns en betalningsskyldighet och adressuppgifter till dig som ägare av fordonet sparas temporärt tills dess att betalningen är säkrad.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla adressuppgifter till dig överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är aktuella eller nödvändiga vilket i praktiken innebär att uppgifterna avidentifieras 1-2 månader efter fullgjord betalning. Eftersom det är möjligt att bestrida (överklaga) upptill två år från utfärdandedatum, raderas våra ärenden helt när de fallit för tvåårsstrecket.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med myndigheter (endast vid tvister i betalningsärenden) och med Intrum Justitia vid inkassoärenden.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.
Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden kan emellertid begränsning eller radering förvägras eller fördröjas.
Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.
Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden kan emellertid begränsning eller radering förvägras eller fördröjas.
Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.